MRPiPS
AKSES
pozytek.gov.pl
Pytania i odpowiedzi
 1. Jakie podmioty zalicza się do kategorii organizacji pozarządowych w rozumieniu Regulaminu procesu akredytacji?

 

Odpowiedź: Przez organizację pozarządową, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozumie się: niebędąca jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, nie działająca w celu osiągnięcia zysku osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacja, stowarzyszenie. Na potrzeby AKSES do tego grona zalicza się także podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

 1. Liczba miejsc pracy powstałych w PES, utworzonych dzięki wsparciu OWES: czy § 5 ust. 4, kryterium 1.4 Regulaminu procesu akredytacji odnosi się do miejsc pracy utworzonych dzięki wsparciu OWES w nowopowstałych PES, czy do wszystkich miejsc pracy powstałych dzięki wsparciu OWES – także w już funkcjonujących PES?

Czy chodzi o miejsca pracy powstałe dzięki wsparciu OWES niezależnie, czy podmiot już funkcjonował na etapie rozpoczęcia wsparcia OWES, czy tylko w nowozakładanych przy OWES PES-ach.

 

Odpowiedź: Kryterium dotyczy miejsc pracy utworzonych dzięki wsparciu OWES - niezależnie, czy było to związane z utworzeniem całego PES, czy też wsparciem przez OWES dla utworzenia miejsc pracy w funkcjonującym wcześniej PES.

 

 1. Jak rozumiana jest współpraca OWES z doradcami biznesowymi i jakie formy tej współpracy są uwzględniane (Regulamin procesu akredytacji § 5 ust. 4, kryterium 4 ) – co najmniej 2-letnia współpraca OWES z doradcami biznesowymi.

 

Odpowiedź: Nie ma znaczenia forma współpracy, lecz zdolność OWES do jej potwierdzenia i udokumentowania). Kwestie te będą także weryfikowane na dalszym etapie m. in. przez audytorów, np. przy użyciu wywiadów ze współpracownikami, czy też losowo dobranymi beneficjentami działań OWES itp.

 

 1. Jak w myśl Regulaminu procesu akredytacji § 5 ust. 4 pkt. 4, kryterium 1.4, są rozumiane miejsca pracy w PES?

Odpowiedź: Jako 1 miejsce pracy liczone jest miejsce pracy zajmowane przez osobę zagrożoną wykluczeniem społecznym (osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym), bezrobotną (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), niepełnosprawną (zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych) na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, istniejące nieprzerwanie co najmniej przez min. 6 miesięcy w przedsiębiorstwie społecznym (zgodnie z rozumieniem KPRES). Jako początek istnienia miejsca pracy powinna być uważana data zatrudnienia pierwszej osoby na danym stanowisku z zastrzeżeniem, iż osoba na danym stanowisku może zmieniać się w ciągu 6 miesięcy oraz nazwa stanowiska również może ulegać zmianie. OWES może wykazywać miejsca pracy, które w momencie realizacji procesu akredytacji już nie istnieją, ale istniały nieprzerwanie przez 6 miesięcy w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2014 r.

Jedno miejsce pracy może zostać wykazywane 1 raz w przypadku danego podmiotu.

W ramach akredytacji w 2014 r. OWES wykazuje:

a) Faktycznie stworzoną liczbę miejsc pracy w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2014 r. – suma dla wszystkich lat oraz średniorocznie dla powiatu.

b) Sposób osiągnięcia zakładanych na lata 2015-2017 rezultatów przedstawionych w Planie działania OWES (bez wartości liczbowej, opis).

Źródła weryfikacji: Dane z systemu monitorowania OWES, Dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowych działań OWES w obszarze usług dla PES (m.in. karty usług, umowy, dokumenty potwierdzające stworzenie miejsca pracy – zaświadczenia o zatrudnieniu, karty monitoringu PS, dokumenty związane z objęciem osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym wsparciem), Plan działania OWES.

 

 1. Czy akredytacja będzie dotyczyć całego województwa czy tylko wskazanego subregionu?

 

Odpowiedź: Status akredytowanego OWES będzie przyznawany w ramach województwa.

 

 1. Czy, na podstawie Regulaminu procesu akredytacji § 3, wniosek o akredytację może złożyć np. konsorcjum A, B, C oraz drugi wniosek na to samo województwo A, B, C oddzielnie?

Odpowiedź: Podmiot w celu uzyskania statusu akredytowanego OWES, może złożyć tylko jeden wniosek (samodzielnie lub w ramach partnerstwa/konsorcjum). Dany podmiot może złożyć drugi wniosek w ramach województwa, jednak pod warunkiem:

  1. złożenia go w partnerstwie/konsorcjum z innymi podmiotami;

  2. wykazania, że dysponuje zasobami niezbędnymi do równoległego działania w ramach dwóch OWES;

  3. wykazania odrębnych (nie pokrywających się) rezultatów w każdym z wniosków.

Jeżeli jeden wniosek o akredytację jest złożony w ramach partnerstwa, to każdy z podmiotów

wchodzących w skład partnerstwa może złożyć drugi wniosek samodzielnie.

 

 1. Czy w przypadku składania wniosku oddzielnie przez podmiot A, B i C można akredytować się tylko na część usług OWES tzn. A na jedną część B i C na pozostałe.

 

Odpowiedź: Podmioty wchodzące w skład partnerstwa/konsorcjum wspólnie otrzymują akredytację na wszystkie standardy, podczas gdy podział organizacji w realizacji poszczególnych typów usług określa umowa partnerstwa/konsorcjum. Warunkiem przystąpienia do procesu akredytacji jest realizacja przez OWES wszystkich typów usług w sposób kompleksowy, we wszystkich zakresach.

 

 

 1. Czy poszczególne grupy standardów muszą być spełnione w 100% (animacja, doradztwo itd.), aby otrzymać akredytację ?

 

Odpowiedź: Wnioskodawca nie musi spełniać w 100 % każdej grupy standardów. Zgodnie z § 6 ust. 10 Regulaminu procesu akredytacji, audyt kończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli OWES uzyska ocenę:

     1. 95% możliwych punktów dla standardów A i B;

     2. 90% możliwych punktów łącznie dla standardów C, D, E i F - przy czym w każdej z tych grup standardów spełnia nie mniej niż 75% możliwych punktów.

Ocena wynikająca z Raportu z audytu jest jednym z elementów procesu akredytacji, przy czym negatywny wynik audytu nie musi oznaczać negatywnego wyniku całej procedury – por. § 7 ust. 1 Regulaminu procesu akredytacji.

 1. Czy standardy efektywnościowe w punkcie D.3.1 odnośnie nowych miejsc pracy należy i można zaplanować do realizacji od 2016 roku? Wskaźnik ten należy ująć w przeliczeniu na rok zgodnie ze standardami, lecz zgodnie realnymi planami wdrażania RPO, nie ma możliwości osiągania ww. wskaźników bez środków z EFS.

Odpowiedź: W ramach wskaźnika efektywnościowego OWES wykazuje:

 1. faktycznie stworzoną liczbę miejsc pracy w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2014 r. – suma dla wszystkich lat oraz średniorocznie dla powiatu.

 2. Sposób osiągnięcia zakładanych na lata 2015-2017 rezultatów przedstawionych w Planie działania OWES (bez wartości liczbowej, opis).

Dla standardów, których OWES nie spełnia (na podstawie samooceny) – przygotowuje plan działań mających doprowadzić do spełnienia standardu. Pan należy sporządzić na okres do końca 2017 roku, niezależnie od realnie posiadanych środków (OWES zakłada, iż dysponuje kwotą 1 mln zł rocznie na województwo).

 1. Które ze standardów należy spełniać na etapie zgłoszenia do audytu, a w ramach których standardów można będzie wykazać że posiada się wymagany potencjał?


Odpowiedź: Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie zawarte są w Karcie audytu oraz metodologii pomiaru wskaźników efektywnościowych. W wypadku niektórych standardów, możliwe jest otrzymanie pewnej puli punktów pod warunkiem wykazania sposobu spełnienia standardu w przyszłości. 1. Czy jest możliwa sytuacja, aby akredytacji poddał się jedynie lider partnerstwa i dobrał sobie partnera/partnerów, którzy nie poddali się akredytacji?

Odpowiedź: Co do zasady - Lider wyłania partnerów przed złożeniem wniosku o akredytację.

Lider partnerstwa może wyłonić kolejnego partnera/partnerów w przypadku, gdy nastąpią zmiany w składzie podmiotowym akredytowanego OWES. Wówczas lider zobowiązany jest do złożenia do JA wyjaśnień oraz informacji o sposobie zapewnienia zasobów i kompetencji OWES co najmniej na dotychczasowym poziomie. OWES działający w nowym składzie powinien poddać się samoocenie i przesłać ją do JA. W przypadku wątpliwości dotyczących wiarygodności nowego składu partnerstwa, JA w porozumieniu z KA może podjąć decyzję o przeprowadzeniu reaudytu zgodnie z procedurą opisaną w § 11 ust. 3 Regulaminu procesu akredytacji. 1. Jak definiowana jest kadra zarządzająca, kierownicza oraz kluczowa, zgodnie ze standardami oraz Regulaminem procesu akredytacji? Czy kadra kluczowa tożsama jest z kadra kierowniczą i kto dokładnie wchodzi w jej skład oraz kto ostatecznie przypisany jest do kadry kluczowej?

Odpowiedź: Definicje kluczowej kadry opisuje standard A.3: Kluczową kadrę OWES stanowią animatorzy, kluczowi doradcy, kluczowi doradcy biznesowi, pracownicy wspierający doradców, oraz pracownicy monitorujący działania PES i PS, pracownicy odpowiedzialni za koordynowanie działań partnerskich. OWES powinien zapewnić stabilność funkcjonowania kluczowej kadry jako stałych pracowników OWES.

 1.  Co oznacza, że OWES składający wniosek jest traktowany łącznie? Czy konsorcjum/partnerstwo traktowane jest jako podmiot w rozumieniu zapisów dla grup standardów A.1?
  Jeśli spełnianie standardów i zapisów regulaminu traktowane jest łącznie dla całego partnerstwa/konsorcjum, to czy lider może być nowopowstałą organizacją niespełniającą 2-letniego kryterium działalności?

 

Odpowiedź: Kwestie poruszone w pytaniu reguluje w pierwszej kolejności (etap dopuszczenia do procedury akredytacji) § 3, pkt 5 – w szczególności ppkt 1a i 1b Regulaminu procesu akredytacji (zał. do uchwały nr 6 Komitetu Akredytacyjnego z dn. 18 grudnia 2014 r.).

W przypadku ppkt. 1a: warunek posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w danym województwie MUSI być spełniony CO NAJMNIEJ przez lidera partnerstwa/konsorcjum (w przypadku OWES jednopodmiotowego jest to warunek bezwzględny)

 

LUB

W przypadku ppkt. 1b: warunek działania od co najmniej 2 lat w danym województwie dotyczy każdego z osobna podmiotu wchodzącego w skład OWES (partnerstwa/konsorcjum), natomiast ŁĄCZNIE dla tego OWES traktowane jest dysponowanie kluczową kadrą z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (co najmniej 80% tych osób powinno mieć doświadczenie w działaniu w tym zakresie na terenie danego województwa).

 

 1. . Czy plan działania powinien obejmować tylko jeden subregion, czy dopuszczalne jest (w przypadku gdy OWES obejmuje swym zasięgiem i planuje dalszą działalność na obszarze większym niż jeden subregion), aby zaplanować działania na obszarze całego województwa? A co za tym idzie, czy jeden OWES nie może obsługiwać dwóch subregionów i należy składać dwa wnioski? (standard A.2.1).

 

Odpowiedź: Plan działania powinien obejmować całe województwo – akredytacja nie odnosi się do subregionalizacji. Plan natomiast ma charakter teoretyczny i ma w szczególności na celu zademonstrowanie przez OWES znajomości specyfiki województwa oraz umiejętności planowania adekwatnych działań i doboru odpowiednich narzędzi. Po otrzymaniu akredytacji OWES przystępuje do konkursu ogłaszanego przez władze regionalne - które dopiero na tym etapie decydują o subregionalizacji, a OWES podejmuje decyzję o ubieganiu się o dotację w jednym lub w większej ilości subregionów. Plan będzie zatem podlegał aktualizacji przez OWES po uzyskaniu dotacji na dany subregion/y.

 1. Czy na etapie akredytacji pożądane jest wykazywanie JST jako partnera, czy raczej rolą JST jest funkcja beneficjenta OWES?

Odpowiedź: System akredytacji nie wprowadza preferencji dotyczących roli JST w ramach partnerstwa/konsorcjum tworzącego OWES.

 1. Czy zaprezentowany w planie działania budżet, który powinien wynosić 1 mln zł powinien zawierać jedynie kwoty na działania statutowe OWES, czy budżet powinien uwzględniać także ew. dotacje dla PES i szkolenia specjalistyczne, na które OWES dopiero planuje pozyskać dotacje?

Odpowiedź: Tak jak przygotowanie Planu jest testem kompetencji planistycznych OWES, tak kwota 1 mln zł stanowi punkt wyjścia dla OWES przy planowaniu kompleksowych działań - w tym ewentualnie dotacji (ocenie nie będą podlegały alokowane na poszczególne działania przez OWES kwoty bezwzględne, lecz dobór działań, narzędzi i proporcje pomiędzy poszczególnymi alokacjami finansowymi).

 

Projekt “Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.
Fundusze Europejskie
MRPiPS
UE Europejski Fundusz Społeczny