MRPiPS
AKSES
pozytek.gov.pl
O Komitecie

Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej został powołany Zarządzeniem nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r.

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 1. określanie zasad i warunków realizacji procedury akredytacji oraz zakresu standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
 2. monitoring zasad funkcjonowania procedury akredytacji oraz standardów usług
  i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
 3. proponowanie tematyki badań i ekspertyz związanych z realizacją zadań Komitetu;
 4. inicjowanie zewnętrznych konsultacji zasad i warunków realizacji procedury akredytacji oraz zakresu standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
 5. udział w planowaniu działań promocyjnych oraz informacyjnych związanych z procedurą akredytacji oraz standardami usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;
 6. analizowanie i opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji systemu akredytacji;
 7. przedkładanie Ministrowi propozycji zmian w procedurze oraz w treści standardów
  w celu aktualizacji funkcjonowania systemu akredytacji.

Do zadań Komitetu należy także analiza raportów z audytów przeprowadzanych
w instytucjach wsparcia ekonomii społecznej w ramach procesu akredytacji
i przedkładanie na tej podstawie Ministrowi rekomendacji dotyczących potwierdzenia spełnienia standardów w poszczególnych przypadkach.

 
Członkowie Komitetu Akredytacyjnego

Lista członków Komitetu Akredytacyjnego

 1. przewodniczący – Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  Andżelika Wardęga;
 2. przedstawiciel Departamentu Ekonomii Społecznej Pożytku Publicznego w Ministerstwie wyznaczony spośród pracowników tego Departamentu:
  Andrzej Radniecki;
 3. przedstawiciel Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie wyznaczony spośród pracowników tego Departamentu:
  Jolanta Okrzeja;
 4. dwóch przedstawicieli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  w Ministerstwie wyznaczony spośród pracowników tego Departamentu:
  Anna Stanisławska-Brylska;
  Agnieszka Sztymelska-Opas;
 1. przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie wyznaczony spośród pracowników tego Biura:
  Izabela Kaczyńska-Wasiak;
 2. przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie wyznaczony spośród pracowników tego Departamentu:
  Tomasz Żebrowski;
 3. przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego:
  Anna Bugalska;
 4. przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki:
  Jacqueline Kacprzak;
 5. przedstawiciel wyznaczony przez Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego:
  Agnieszka Waszkiewicz;
 6. czterech przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego, wyznaczonych przez ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego:
  Bożena Borowiec - Dyrektor ROPS Katowice;
  Emilia Jędrej - Wicedyrektor WUP Warszawa;
  Aleksandra Andrzejewska - ROPS Poznań;
  Bogdan Jankowski - RCPS Łódź;
 7. pięciu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, wyznaczonych po jednym przez: Radę Działalności Pożytku Publicznego, Stałą Konferencję Ekonomii Społecznej, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych, Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej:
  Cezary Miżejewski – Rada Działalności Pożytku Publicznego;
  Magda Klaus - Stała Konferencja Ekonomii Społecznej;
  Jacek Dziel - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych;
  Tomasz Mika - Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i innych Przedsiębiorstw Społecznych;
  Witold Ekielski - Konwent Centrów Klubów Integracji Społecznej;
 8. pięciu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej ,powołanych spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub spółdzielni socjalnych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395), w szczególności prowadzących zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej:
  Rafał Wesołowski
  Hubert Pasiak;
  Paweł Wąsiak;
  Agata Dziubińska - Gawlik;
  Wioletta Gawrońska.
 1. pięciu niezależnych zewnętrznych ekspertów specjalizujących się w obszarze instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej, wyznaczanych przez Ministra na podstawie konkurencyjnego naboru:
  Karolina Cyran-Juraszek;
  Izabela Grabowska;
  Krzysztof Leończuk;
  Joanna Roczek;
  Piotr Stronkowski.
 
Grupy robocze Komitetu Akredytacyjnego

Grupa robocza do spraw standardów i kwalifikacji pracowników OWES.

 Grupa robocza realizuje następujące zadania:

 1. analiza i ewaluacja poszczególnych grup standardów działania i usług OWES;
 2. opracowanie koncepcji wdrożenia, wykorzystania i modyfikacji narzędzia do badania satysfakcji klientów OWES;
 3. wypracowanie zbioru kwalifikacji dla każdej funkcji, jaką pełnią pracownicy OWES wymienionej w standardach akredytacyjnych, jako kluczowej oraz sposobu ich walidacji.

W skład grupy wchodzą:

 • Izabela Grabowska;
 • Witold Ekielski;
 • Krzysztof Leończuk;
 • Piotr Stronkowski;
 • Tomasz Mika;
 • Joanna Abramowicz;
 • Wioletta Gawrońska;
 • Patrycja Komorowicz;
 • Jakub Schimanek;
 • Piotr Barbucha.

 

Grupa robocza do spraw realizacji procesu akredytacji.

Grupa robocza realizuje następujące zadania:

 1. analiza koncepcji i zakresu audytu akredytacyjnego stosowanego w poprzednim naborze oraz prace nad zakresem i demarkacją pomiędzy audytem a monitoringiem;
 2. wypracowanie i aktualizacja narzędzi wykorzystywanych podczas audytów, tj. karty audytu, scenariuszy wywiadów, planu i raportu z audytu, narzędzi dla audytorów.

 

W skład grupy wchodzą:

 • Cezary Miżejewski;
 • Aleksandra Andrzejewska;
 • Karolina Cyran – Juraszek;
 • Rafał Wesołowski;
 • Paweł Wąsiak;
 • Agata Dziubińska – Gawlik;
 • Joanna Roczek;
 • Piotr Kontkiewicz;
 • Andrzej Radniecki;
 • Piotr Barbucha.
 
Uchwały Komitetu Akredytacyjnego
 1. Uchwała nr 1 KA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu Prac Komitetu
 2. Uchwała nr 2 KA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie powołania grupy roboczej do spraw modyfikacji zasad i warunków realizacji procedury akredytacji oraz zakresu standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w postaci Raportu pn. AKSES-System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej
 3. Uchwała nr 3 KA z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresu standardów i usług działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu AKSES
 4. Załącznik do uchwały nr 3 Komitetu Akredytacyjnego
 5. Uchwała nr 4 KA z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej Regulaminu procesu akredytacji OWES - rok 2014
 6. Załącznik do uchwały nr 4 Komitetu Akredytacyjnego
 7. Uchwała nr 6 KA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej Regulaminu procesu akredytacji OWES - rok 2014/2015
 8. Protokół ustaleń z I posiedzenia Komietetu Akredytacyjnego w projekcie "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej"
 9. Protokół ustaleń z II posiedzenia Komitetu Akredytacyjnego w projekcie "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej"
 
Projekt “Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.
Fundusze Europejskie
MRPiPS
UE Europejski Fundusz Społeczny