MRPiPS
AKSES
pozytek.gov.pl
Pozostałe aktualności:
05
04.19
wolne stanowisko pracy
Nabór na wolne stanowisko pracy.  więcej
12
02.19
Standardy OWES
Aktualziacja Standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej  (...) więcej
13
12.18
Raport- audyty akredytacyjne i wizyty monitorujące
Zapraszamy do zapoznania się z raportem dot. audytów i wizyt monitorujących w Ośrodkach Wsparcia Ekonom (...) więcej
12
02.19
Standardy OWES
Aktualziacja Standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej  więcej
13
12.18
Raport- audyty akredytacyjne i wizyty monitorujące
Zapraszamy do zapoznania się z raportem dot. audytów i wizyt monitorujących w Ośrodkach Wsparcia Ekonom (...) więcej
29
11.18
Koordynacja ekonomii społecznej w regionie
Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. Rekomendacje w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS. (...) więcej
13
12.18
Raport- audyty akredytacyjne i wizyty monitorujące
Zapraszamy do zapoznania się z raportem dot. audytów i wizyt monitorujących w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. więcej
29
11.18
Koordynacja ekonomii społecznej w regionie
Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. Rekomendacje w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS. (...) więcej
23
10.18
Szacowanie wartości zamówienia
Zaproszenie do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym dot. oszacowania wartości zamówienia (...) więcej
29
11.18
Koordynacja ekonomii społecznej w regionie
Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. Rekomendacje w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS. więcej
23
10.18
Szacowanie wartości zamówienia
Zaproszenie do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym dot. oszacowania wartości zamówienia (...) więcej
05
01.18
Nabór na wolne stanowisko pracy
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. procesu (...) więcej
23
10.18
Szacowanie wartości zamówienia
Zaproszenie do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym dot. oszacowania wartości zamówienia więcej
05
01.18
Nabór na wolne stanowisko pracy
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. procesu (...) więcej
05
04.19
wolne stanowisko pracy
Nabór na wolne stanowisko pracy.  (...) więcej
05
01.18
Nabór na wolne stanowisko pracy
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. procesu akredytacji w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. więcej
05
04.19
wolne stanowisko pracy
Nabór na wolne stanowisko pracy.  (...) więcej
12
02.19
Standardy OWES
Aktualziacja Standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej  (...) więcej
09
03.17
Nabór na specjalistę/specjalistkę ds. procesu akredytacji

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
ogłasza nabór na specjalistę/specjalistkę ds. procesu akredytacji
w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 1.      Informacje podstawowe

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Celem projektu jest stworzenie trwałego i kompleksowego systemu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, zapewniającego najwyższą jakość świadczonych usług.

 2.      Zamawiający

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 3.      Wykonawca zadania

Wykonawcą zadania może być osoba fizyczna posiadająca wiedzę z zakresu problematyki ekonomii społecznej oraz realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

 4.      Zakres zadań specjalisty/specjalistki ds. procesu akredytacji:

 • rozwijanie partycypacyjnej formuły zarządzania systemem akredytacji,
 • systematyczne konsultacje założeń dla systemu, procedur oraz standardów,
 • utworzenie forum współpracy poprzez spotkania Komitetu Akredytacyjnego
  z pozostałymi interesariuszami systemu akredytacji,
 • organizacja warsztatów dla przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej
  i podmiotów ekonomii społecznej,
 • konsultacja nowych założeń z interesariuszami systemu (m.in. ROPS, OWES, IZ RPO, PES),
 • organizacja i obsługa prac Komitetu Akredytacyjnego,
 • organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych w regionach,
 • udział w modyfikacji zasad systemu akredytacji, ze szczególnym uwzględnieniem standardów procesu,
 • przygotowanie raportów z wnioskami i rekomendacjami dot. wprowadzenia zmian
  w standardach, wynikających z dokonanych analiz i konsultacji,
 • udzielanie informacji związanych z realizacją projektu,
 • opracowywanie dokumentacji i dokonanie wyboru wykonawców raportów/ekspertyz, etc.
 • odbiór produktów,
 • uczestnictwo w wybranych spotkaniach Komitetu Akredytacyjnego,
 • przygotowywanie protokołów ze spotkań KA,
 • przygotowanie protokołów/raportów ze spotkań konsultacyjno-informacyjnych,
 •  przygotowanie protokołów/raportów z warsztatów,
 • przygotowanie materiałów na spotkania,
 • inne zadania zlecone przez Kierownika projektu.

 

 5.      Wymagania wobec kandydatów

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość problematyki ekonomii społecznej,
 • znajomość systemu akredytacji – AKSES,
  • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
  • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

 6.      Forma zatrudnienia

Umowa cywilnoprawna do 31.12.17, 40 h/tydzień.

7.      Kryteria wyboru oferty

O wyborze oferty będą decydowały następujące kryteria:

 • znajomość zagadnień wskazanych w pkt. 5 – 50%
 • cena – 50%

Wybór Wykonawcy zadań nastąpi na podstawie analizy nadesłanych ofert przez komisję złożoną z pracowników Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz rozmowy z potencjalnymi Wykonawcami, mającej na celu weryfikację wiedzy i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań.

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków
i wartości zamówienia.

Zgłoszenia złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające kryteriów podanych
w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

 8.      Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Głównym problemem jest brak łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

 9.      Termin nadsyłania dokumentów (decyduje data nadania)

 

Dokumenty należy nadesłać do dnia   19 marca 2017 r.

Adres, na który należy nadesłać dokumenty:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

Z dopiskiem: Specjalista/Specjalistka ds. procesu akredytacji

 

Prosimy także o przesłanie zgłoszeń w wersji elektronicznej (wyłącznie CV i proponowane wynagrodzenie brutto w ujęciu miesięcznym) na adres:

weronika.tomaszewska@mrpips.gov.pl w tytule maila wpisując: Specjalista/Specjalistka ds. procesu akredytacji

 

 1. 10.  Kontakt

Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela: Weronika Tomaszewska, e-mail: weronika.tomaszewska@mrpips.gov.pl,tel.: 22 693 46-91

Projekt “Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.
Fundusze Europejskie
MRPiPS
UE Europejski Fundusz Społeczny