MRPiPS
AKSES
pozytek.gov.pl
Czym jest System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej – AKSES?

Wsparcie infrastrukturalne ekonomii społecznej polega przede wszystkim na tworzeniu sieci wyspecjalizowanych instytucji, które animują i wspierają powstawanie oraz bieżącą działalność PES. System AKSES koncentruje się na wdrożeniu standardów działania wśród OWES, a następnie zapewnieniu poprzez akredytację tych podmiotów, iż standardy są stosowane w praktyce. AKSES jest systemem o charakterze otwartym i uczącym się, co pozwala oczekiwać, że działalność sektora ekonomii społecznej będzie wspierana w profesjonalny i efektywny sposób, nie ograniczający jednak oddolnego charakteru inicjatyw, wynikającego ze zdefiniowanych lokalnie potrzeb.

 
Akredytacja, a wybór projektów finansowanych ze środków publicznych.

Główną przesłanką wdrożenia tego mechanizmu jest zapewnienie efektywności wydatkowania środków publicznych, w tym środków europejskich. System akredytacji z jednej strony ma na celu spowodowanie podniesienia jakości realizowanych projektów, z drugiej strony może spełnić rolę narzędzia wspierającego wybór projektów. W praktyce oznacza to m. in., iż uzyskanie akredytacji przez OWES będzie warunkowało możliwość występowania o wsparcie publiczne. Rozwiązanie to będzie wykorzystywane podczas wyboru projektów realizowanych zarówno ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020, jak i środków krajowych.

 
Akredytacja, a strategia rozwoju ekonomii społecznej.

System AKSES wpisuje się w przyjętą przez środowisko ES oraz Departament Pożytku Publicznego w MPiPS ścieżkę profesjonalizacji i ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej. Jest instrumentem, który ma zapewnić jak najwyższą efektywność wydatkowania środków publicznych w obszarze wsparcia ekonomii społecznej. Członkowie Komitetu Akredytacyjnego oraz eksperci zaangażowani w proces tworzenia systemu dołożyli wszelkich starań, aby wpisywał się on w strategiczne ramy rozwoju ekonomii społecznej na każdym z poziomów planowania tj.: wspólnotowym, krajowym i regionalnym.

Na poziomie unijnym – AKSES jest jedną z odpowiedzi na uwarunkowania wynikające z kluczowych dokumentów (strategia Europa 2020, projekt pakietu legislacyjnego), które jednoznacznie wskazują, iż obszar ekonomii społecznej będzie traktowany jako jeden z priorytetów wsparcia. Na poziomie krajowym zakłada się koordynację działań regionalnych, zwiększenie dostępu do kapitału zwrotnego dla podmiotów ekonomii społecznej, a przede wszystkim wypracowanie rozwiązań systemowych, czego przejawem jest m. in. AKSES.

 
Akredytacja, a programy regionalne.

Na poziomie programów regionalnych – do najistotniejszych celów należy m.in. rozwój sieci wsparcia ekonomii społecznej, tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wsparcie za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz udzielanie dotacji inwestycyjnych podmiotom ekonomii społecznej. Rola AKSES będzie szczególnie widoczna w pierwszym obszarze.

Kluczowe znaczenie dla budowy i modyfikacji systemu AKSES ma Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, który jest dokumentem horyzontalnym odnoszącym się do powyższych trzech poziomów, ale uwzględniającym także uwarunkowania lokalne. Rekomendowana do wdrożenia wersja AKSES koresponduje z priorytetami rozwojowymi zdefiniowanymi w KPRES.

 
Jaki jest cel wdrożenia akredytacji?

Głównym celem budowy systemu akredytacji opartego na sprecyzowanych standardach działania jest rozwój ekonomii społecznej w Polsce poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wspierających, świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Należy podkreślić, iż bezpośrednimi i jedynymi podmiotami podlegającymi akredytacji będą Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. System akredytacji, zgodnie z założeniami projektu, nie będzie odnosił się bezpośrednio do PES.

Zarówno wdrożenie standardów, jak również następująca później akredytacja, są z założenia działaniami dobrowolnymi, jednakże zakłada się, iż proces będzie ściśle związany z możliwością pozyskiwania środków publicznych, w szczególności z Unii Europejskiej.

 
Jakie są korzyści z uczestniczenia w akredytacji?

Istnieje szereg korzyści przemawiających za opracowaniem i wdrożeniem systemu akredytacji i standardów działania OWES. Do najistotniejszych, w podziale na poziomy oddziaływania, należą:

1
ŚRODOWISKO EKONOMII SPOŁECZNEJ
 • efektywne wydatkowanie środków publicznych (w tym w szczególności UE) przeznaczonych na wsparcie ekonomii społecznej
 • stymulowanie rozwoju środowiska ES w Polsce oraz jego promocja w sposób metodyczny, uporządkowany i spójny, gwarantujący równocześnie niezbędną elastyczność i możliwość autonomicznego, oddolnego kreaowania inicjatyw w obszarze ES
 • wzmocnienie ładu funkcjonalnego i instytucjonalnego
 • uproszczenie kryteriów wyboru projektów w  ramach programów finansowanych ze środków EFS,
 • możliwość benchmarkingu pomiędzy OWES, 
 • zwiększenie możliwości przepływu "dobrych praktyk" między OWES.
2
OWES
 • rozwój potencjału instytucjonalnego poszczególnych podmiotów,
 • uporządkowanie organizacyjne i merytoryczne funkcjonowania OWES,
 • możliwość pozyskiwania informacji zwrotnych i tworzenie wiarygodnych i obiektywych narzędzi oceny jakości realizowanych usług,
 • profesjonalizacja świadczonych usług,
 • możliwość rozwoju potencjału w zakresie zarządzania podmiotem oraz działań merytorycznych.
3
PES
 • zapewnienie możliwości korzystania z porównywalnych i wysokiej jakości usług wspierających
 • badziej dynamiczny rozwój, w tym w szczególności kadr i struktury
 • profesjonalizacja funkcjonowania.
 
Baza ekspertów

       

 
Projekt “Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.
Fundusze Europejskie
MRPiPS
UE Europejski Fundusz Społeczny